گازهای

 

ادای احترام به زمین

در ساعت زمین، شهروندان یک کشور چراغ‌ها و سایر دستگاه‌های الکتریکی غیر ضروری خود را به مدت یک ساعت خاموش می‌کنند و آرمان نخست این حرکت جهانی آن است که سازگاری با تغییرات آب و هوایی به مصرف محتاطانه انرژی نیاز دارد.

برخورد گازهای داغ در سحابی "مرد دونده"


نخستین پایه ردیاب ستاره ای عکاسی آسمان شب در ایران ساخته شد.

نخستین پایه ردیاب ستاره ای عکاسی آسمان شب در ایران ساخته شد.

سیمیس 147 : باقیمانده ابرنواختر


در پس حجاب ناهید


نبرد کهکشان ها: M81 و M82


زایشگاه ستاره ای S106


کهکشانی خارج از منظومه شمسی که اکسیژن دارد کشف شد!


فرآيند تشکيل ستاره در سحابی "تادپول" (بچه وزغ)


سحابی IC405 یا ستاره شعله ورTop