زایشگاه ستاره ای  S106

زایشگاه ستاره ای S106

ستاره غول پيکر IRS 4 شروع به گسترش بالهای خود کرده است. فقط در حدود 100000 سال پیش متولد شده است، مواد در حال فوران از این ستاره تازه متولد شده ، سحابی ملقب به "شارپله 2-106" یا (S106) را تشکیل داده است، که در این عکس نشان داده شده است. قرص بزرگی از گرد و غبار و گازهای مادون قرمز به نام "منبع مادون قرمز 4 (IRS 4)" ، که به رنگ قهوه ای در نزدیکی مرکز تصویر قابل مشاهده است، به سحابی شکل پروانه ای داده است. گاز S106 در همجواری IRS 4 بعنوان یك سحابی نشری عمل می كند زیرا پس از یونیزه شدن، برانگیخته می شود، در حالی كه غبارهای دورتر از IRS 4 ، نور ستاره مركزی را منعكس می كند و بنابراین به عنوان سحابی بازتابی عمل می كند. بررسی های دقیق تصاویر مادون قرمز مربوط به S106 صدها ستاره کوتوله قهوه ای کم جرم را که در گاز سحابی در کمین هستند، نشان می دهد. S106 حدود 2 سال نوری وسعت دارد و در فاصله حدود 2000 سال نوری از ما در سمت صورت فلکی قو (Cygnus) قرار گرفته است.Top