نبرد کهکشان ها: M81 و M82

نبرد کهکشان ها: M81 و M82

این دو کهکشان بسیار از ما دور هستند، 12 میلیون سال نوری در صورت فلکی شمالی دب اکبر. در سمت چپ تصویر، کهکشان مارپیچی M81 با بازوهای مارپیچی بزرگ و هسته زرد درخشان قرار داشته که در حدود 100000 سال نوری قطر دارد. در سمت راست نيز کهکشان نامنظم M82 توسط سحابی های قرمز رنگ و ابرهایی از گرد و غبار مشخص است. این زوج به مدت یک میلیارد سال درگیر يک رقابت گرانشی هستند. گرانش هر دو کهکشان در اثر اندرکنشهای نزدیک کیهانی بر دیگری تأثیر چشمگیری داشته است. آخرین گردش آنها به دور يکدیگر حدود 100 میلیون سال به طول انجامیده است و احتمالاً باعث افزایش امواج چگال در اطراف M81 شده و در نتیجه غنای بازوهای مارپیچی M81 را تغییر داده است. M82 دارای مناطق پر جنب و جوش ستاره ساز بوده و با برانگیختن گازهای اطراف خود، باعث درخشش کهکشان در طول موج پرتو X شده است. در چند میلیارد سال دیگر ، ادامه کشمکش های گرانشی آنها منجر به ادغام خواهد شد و یک کهکشان واحد را تشکیل خواهند داد.Top