انرژی

 

مفهوم فضا

مفهومِ فضا مانند مفهومِ زمان و مفهومِ مادّه در صد سال گذشته در ارتباط با دست‌آوردهای شگرفِ علمی تغییرات اساسی داشته است، تغییراتی حاصل از نقد فیزیکی و فلسقی آن. مفهومِ جدید فضا بسیار متفاوت از آنی است که در طول هزاران سال گذشته تا اوایل قرنِ بیستم

نقشه آسمان در طول موج ایکس، از تلسکوپ eROSITA


مفهومِ مادّه‌ی منفی


مرکز فعال سحابی مرداب


شفق قطبی بر فراز سوئد


کهکشان گراز دریایی از دید هابل


صخره های کیهانی هابل


NGC 253 کهکشان سکه نقره ای


تقارن : کلید شناخت کیهان


برف در دنباله دار "چریوموف-گراسیمنکو"Top