طلوع ماه و سایه کوه

طلوع ماه و سایه کوه

ماه در چه فازی 3.14 راديان از خورشید قرار دارد؟ البته که ماه کامل. اگرچه ماه در این فاز ممکن است برای چند روز کامل به نظر برسد، اما فقط در فاصله 3.14 رادیان (180 درجه) از خورشید در طول مسافت بیضوی آسمان واقعاً در مرحله کامل خود است. این یعنی ماه در آسمان دقيقاً روبروی خورشید است. در تاریخ 9 مارس، همزمان با غروب خورشید، تنها یک ساعت پس از فاز کامل، این ماه نارنجی رنگ و اندکی تغییر شکل یافته در اثر عوامل جوی در حال طلوع است. این عکس از نقطه مقابل غروب خورشید، از پارک ملی Teide در جزیره قناری گرفته شده است. همچنین غروب خورشید باعث تشکيل سايه قله آتشفشان 3500 متری Teide شده است. سایه مثلثی کوه در حال طلوع است که در روی پرده ای از جو متراکم زمین گسترش می یابد. در دوردست ها، در سمت چپ عکس، گنبدهای سفید رنگ رصدخانه تاید قرار دارد.
Top