گسترش

 

مفهوم فضا

مفهومِ فضا مانند مفهومِ زمان و مفهومِ مادّه در صد سال گذشته در ارتباط با دست‌آوردهای شگرفِ علمی تغییرات اساسی داشته است، تغییراتی حاصل از نقد فیزیکی و فلسقی آن. مفهومِ جدید فضا بسیار متفاوت از آنی است که در طول هزاران سال گذشته تا اوایل قرنِ بیستم

بررسی الودگی نوری شهرستان بهاباد

در زمستان سال 1389سفری تحقیقاتی به منطقه لوت غربی و کویر بهاباد داشتم که در آن شهید قنبری زاده و دهقان مرا همراهی کردند.

تقارن : کلید شناخت کیهان


زایشگاه ستاره ای S106


طلوع ماه و سایه کوه


موشک چندبار مصرف "فالکون9"


شارپلس 308: سحابی دلفین


شبیه سازی جهان


M1 سحابی خرچنگ در حال گسترش


ناسا با همکاری آمازون به جنگ خورشید می‌رود!Top