دنبال

 

مفهوم فضا

مفهومِ فضا مانند مفهومِ زمان و مفهومِ مادّه در صد سال گذشته در ارتباط با دست‌آوردهای شگرفِ علمی تغییرات اساسی داشته است، تغییراتی حاصل از نقد فیزیکی و فلسقی آن. مفهومِ جدید فضا بسیار متفاوت از آنی است که در طول هزاران سال گذشته تا اوایل قرنِ بیستم

دنباله یونی دنباله دار "سوان"


فروپاشی دنباله دار "اطلس"


تقارن : کلید شناخت کیهان


دنباله دار ATLAS و کهکشان های عظيم


خوشه کروی بزرگ در صورت فلکی جاثی


برف در دنباله دار "چریوموف-گراسیمنکو"


دنباله دار CG ، در حال تبخير


گذر شهاب از مقابل صورت فلکی شکارچی


M1 سحابی خرچنگ در حال گسترشTop