نشست علمی با سخنرانی آقای «دکتر علیرضا رفیعی»،

 نشست علمی با سخنرانی آقای «دکتر علیرضا رفیعی»، استاد اخترفیزیک دانشگاه یورک کانادا در مرکز نجوم ادیب اصفهان برگزار خواهد شد .
 زمان: ۵شنبه ۱۳ خردادماه جاری        ساعت ۱۷ تا ۱۹    مکان: خیابان سعادت آباد، جنب ورزشگاه امین، سالن همایش شهر علم


Top