پیش بینی اختفاهای مناسب با ماه در ایران (خرداد 95)

پیش بینی اختفاهای مناسب با ماه در ایران (خرداد 95)

به پدیده ای که طی آن؛ جسمی با اندازه زاویه ای کوچکتر برای لحظات و دقایقی پشت جسمی دیگر با اندازه زاویه ای بزرگتر مخفی می شود "اختفا" می گوییم. پرتعداد ترین نوع اختفاها مربوط به اختفای ستارگان با ماه است. پیش بینی و رصد اختفاها به عوامل مختلفی بستگی دارد که از این دست می توان به منطقه، نوع اختفا و اندازه ابزار اپتیکی اشاره کرد و با توجه به این عوامل، تعداد اختفاهای قابل مشاهده ی هرشب متغیر است.
دیتا کالکتر آیوتا در خاورمیانه، اختفاهای مناسب با کره ماه را برای شهرهای بزرگ ایران در خرداد ماه تهیه کرده است که شامل پیش بینی، آموزش کوتاه زمان سنجی و نمونه فرم رصدی مناسب است و امکان دانلود آن از سایت آیوتا خاورمیانه http://iota-me.com/ وجود دارد.
رصدگران می توانند پس از رصد این رویداد و زمان سنجی، گزارش رصدی را برای بررسی و ثبت در آرشیو بزرگ آیوتا جهانی به آدرس ایمیل info@iota-me.com ارسال فرمایند.


Top