مرکز فعال سحابی مرداب

مرکز فعال سحابی مرداب

مرکز سحابی مرداب، گردابی از تولد ستاره های زیبا است. این پدیده در نزدیکی مرکز تصویر قابل مشاهده است . حداقل دو ابر قیف مانند بلند، هر کدام تقریباً به طول نیمی از یک سال نوری، توسط وزش بادهای شدید ستاره ای و پرتوهای پر انرژی شکل گرفته اند. "هرشل36"  یک ستاره فوق العاده درخشان در آن نزدیکی، منطقه را روشن کرده است. دیواره های گسترده ای از گرد و غبار، مناطق خارجی ستاره های جوان و داغ را پنهان کرده است. از آنجا که انرژی این ستاره ها با رسیدن به این گرد و غبار و گاز خنک می شود، اختلاف دمای زیادی در مناطق مجاور ایجاد شده و باعث ایجاد بادهای برشی می شود که ممکن است علت ایجاد قیف ها باشد. این تصویر، با وسعتی در حدود 15 سال نوری ، دارای دو رنگ است که توسط تلسکوپ فضایی هابل ثبت شده است. سحابی مرداب، که به عنوان M8نیز شناخته می شود، در حدود 5000 سال نوری از ما فاصله داشته و در صورت فلکی قوس ساکن است.Top