شفق قطبی بر فراز سوئد

شفق قطبی بر فراز سوئد

درخشان و سبز رنگ بود و در سراسر آسمان امتداد داشت. این نمایش خیره کننده از شفق قطبی در سال 2016 از خارج از استان استروند  سوئد ثبت شده است. شش فریم برای ایجاد این پانورامای تقریباً 180 درجه ای با هم ترکیب شده اند. موارد قابل توجه این شفق قطبی قوسی شکل بودن و بافت واضح آن است. دریاچه استورسین در پیش زمینه دیده می شود. چندین صورت فلکی آشنا و ستاره قطبی نیز در فاصله ای دور، در میان شفق در پس زمینه قابل مشاهده هستند. به نظر می رسد که شفق اجازه نمی دهد ماه که در سمت چپ پایین تصویر است به خوبی دیده شود. این شفق قطبی یک روز پس از باز شدن روزنه ای بزرگ در تاج خورشید ظاهر شد كه به ذرات بسیار پرانرژی اجازه می دهد به درون منظومه شمسی گسیل شوند. رنگ سبز شفق، حاصل از اتمهای اکسیژن است که با انبوهی از الکترونهای آزاد موجود در جو زمین برخورد می کنند.Top