نمای زاویه باز: پوست روباه ، تکشاخ و درخت کریسمس

نمای زاویه باز: پوست روباه ، تکشاخ و درخت کریسمس

موارد زیر چه چيز مشترکی باهم دارند: مخروط ، پوست یک روباه ، و یک درخت کریسمس؟ جواب: همه آنها در صورت فلکی تکشاخ (مونوکروس) هستند. اين عکس یک منطقه ستاره ساز بوده و با عنوانNGC 2264 فهرست شده است. منطقه ای آشفته متشکل از گاز و گرد و غبار کیهانی که در حدود 2700 سال نوری از ما فاصله دارد و سحابی های نشری قرمز رنگ برانگیخته شده از نورهای پرانرژی ستاره های جوان مخلوط با ابرهای گرد و غبار بین ستاره ای. جايی که توده های غبار نزدیک به ستاره های جوان و داغ هستند و نور ستاره را منعکس می کنند و سحابی بازتابی آبی را ايجاد میکنند. عرض عکس بیش از سه برابر قطر یک ماه کامل است و بیش از 100 سال نوری را پوشش می دهد. بازیگران شخصیت های کیهانی شامل سحابی پوست روباه ، که الگو و ساختار پیچیده آن دقیقاً در سمت راست پایین عکس دیده میشود. ستاره متغیر پرنور S Mon درست در بالای پوست روباه و سحابی مخروط درست در سمت چپ آن قابل مشاهده است. با توجه به نحوه توزیع و تراکم آنها ، ستارگان NGC 2264 به عنوان خوشه ستاره ای درخت کریسمس نیز شناخته می شوند.Top