خوشه ستاره ای کروی NGC 6752

خوشه ستاره ای کروی NGC 6752
با فاصله حدود 13000 سال نوری از ما، در صورت فلکی جنوبی  طاووس قرار دارد. خوشه ستاره کروی NGC 6752 در هاله کهکشان راه شیری ما پرسه می زند. با بیش از 10 میلیارد سال سن ، NGC 6752 بعد از خوشه های امگا قنطورس و 47 توکان به عنوان سومین خوشه کروی درخشان در آسمان شب سیاره زمین حکمروائی می کند. این خوشه بیش از 100 هزار ستاره را در کره ای با قطر حدود 100 سال نوری جای داده است. کاوش های تلسکوپی NGC 6752 نشان داده است که بخش قابل توجهی از ستاره های نزدیک هسته خوشه ، چندین سیستم ستاره ای هستند. همچنین حضور ستاره های جوان آبی نيز در اين خوشه مشخص شده است، ستاره هایی که به نظر می رسد خیلی جوان و عظیم و بوده و حضور آنها در خوشه ای که ستارگانی با سن حداقل دو برابر خورشيد دارد بسيار دور از انتظار است. تصور می شود که صخره های آبی با ادغام ستاره ها و برخورد در محیط متراکم ستاره ای در هسته خوشه تشکیل می شوند. این عکس ترکيبی باکيفيت، همچنین وجود غول های سرخ پير را در خوشه نشان می دهد که دارای رنگ های مايل به زرد هستند. (توجه: ستاره آبی رنگ در موقعيت ساعت 11 از مرکز خوشه ، یک ستاره در امتداد خط دید NGC 6752است و ارتباطی به خوشه ندارد)

Globular Star Cluster NGC 6752
Image Credit & Copyright: Jose Joaquin Perez


Top