نماي 360 درجه از آسمان زمستانی نيمکره شمالی

نماي 360 درجه از آسمان زمستانی نيمکره شمالی

نماي 360 درجه از آسمان زمستانی نيمکره شمالی

کدام ستارگان در آسمان شب زمستانی نيمکره شمالی قابل رويت هستند؟ عکس امروز، چند مورد از ستارگان درخشان قابل رويت در آسمان اين روزها را به نمايش می گذارد. اين عکس پانوراما ترکيبی از 66 فريم عمودی است که يک نمای 360 درجه را پوشش می دهد و حوالی ساعت 2:30 بامداد با يک دوربين و در يک محل ثابت گرفته شده اند. کاستور و پولوکس، دو ستاره درخشان صورت فلکی دوپيکر در جنوب شرقی آسمان (سمت چپ تصوير) ، ستاره شباهنگ درست در بالای افق سمت جنوب،

ستاره عيوق درست در بالای قوس کهکشان راه شيری و در سمت غرب و ستاره قطبی در سمت شمال و در سمت راست تصوير، معروفترين ستارگاه قابل تشخيص در اين عکس هستند. در پس زمينه تصوير نيز موزه روستای "اوراوا" در منطقه "زوبرک" کشور اسلوواکی ديده می شود. اين دهکده ، زندگی روستايی را از صدها سال قبل در اين منطقه احيا کرده و به نمايش گذاشته و قطعاً منظره آسمان شب ثبت شده در اين عکس، هم برای ساکنين اين دهکده و هم برای تمام ساکنين نيمکره شمال زمين ، آشنا است.A Northern Winter Sky Panorama
Image Credit & Copyright: Tomas SlovinskyTop