هسته

 

مفهوم فضا

مفهومِ فضا مانند مفهومِ زمان و مفهومِ مادّه در صد سال گذشته در ارتباط با دست‌آوردهای شگرفِ علمی تغییرات اساسی داشته است، تغییراتی حاصل از نقد فیزیکی و فلسقی آن. مفهومِ جدید فضا بسیار متفاوت از آنی است که در طول هزاران سال گذشته تا اوایل قرنِ بیستم

مفهومِ مادّه‌ی منفی


نبرد کهکشان ها: M81 و M82


تقارن : کلید شناخت کیهان


خوشه کروی بزرگ در صورت فلکی جاثی


M77 کهکشانی مارپيچی با یک هسته فعال


برف در دنباله دار "چریوموف-گراسیمنکو"


رقص آهسته کهکشان های NGC 5394 و NGC 5395:


دنباله دار CG ، در حال تبخير


خوشه ستاره ای کروی NGC 6752Top