عنوان

 

مفهوم فضا

مفهومِ فضا مانند مفهومِ زمان و مفهومِ مادّه در صد سال گذشته در ارتباط با دست‌آوردهای شگرفِ علمی تغییرات اساسی داشته است، تغییراتی حاصل از نقد فیزیکی و فلسقی آن. مفهومِ جدید فضا بسیار متفاوت از آنی است که در طول هزاران سال گذشته تا اوایل قرنِ بیستم

مفهومِ مادّه‌ی منفی


مرکز فعال سحابی مرداب


وضعیت رویت هلال شوال 1441 قمري در ایران و جهان


NGC 253 کهکشان سکه نقره ای


تقارن : کلید شناخت کیهان


ایستگاه آندرومدا


زایشگاه ستاره ای S106


خوشه کروی بزرگ در صورت فلکی جاثی


M77 کهکشانی مارپيچی با یک هسته فعالTop